Plan Pracy

PAŹDZIERNIK – TEMATY KOMPLEKSOWE

1. JESIENIĄ W SADZIE

Treści programowe:

– jesień- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa „sad”

– nazywanie przetworów z owoców

-poznawanie wybranych owoców egzotycznych

2. WARZYWA ZNANE I LUBIANE

Treści programowe:

– jesień- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, zapachu, smaku, dotyku

-nazywanie przetworów z warzyw

3.MOJA RODZINA

Treści programowe:

-podawanie informacji na temat swojej rodziny- np. jakie zawody wykonują rodzice; określanie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny; znajomość pokrewieństwa ( np. babcia to mama taty lub mama mamy, itp.)

-wyjaśnianie wieloznaczności słowa „dom”

-wzmacnianie więzi rodzinnych- wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji poprzez ukazywanie szacunku, akceptacji, miłości

4.ZWIERZĘTA DOMOWE

Treści programowe:

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer

-nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-czytanie globalne wyrazów związanych z tematem dnia

-zapoznanie z zapisem graficznym liter- „O, o”, „A, a”, „M, m”, „E, e”, odwzorowywanie kształtów liter

-ćwiczenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-ćwiczenia grafomotoryczne

-ćwiczenia słuchowe- dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie głoski w wyrazie

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-układanie elementów w kolejności rosnącej i malejącej

-doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania i liczenia wspak

-stosowanie zapisu arytmetycznego z użyciem cyfr i poznanych znaków: <, >, =

-klasyfikowanie według danej cechy

-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi długości ( długi-dłuższy, krótki-krótszy, taki sam), porównywanie długości przedmiotów, poznanie przyborów służących do pomiaru długości, praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju miarek