Plan Pracy

CZERWIEC – TEMATY KOMPLEKSOWE

1. TAKI SAM, ALE INNY

Treści programowe:

– poznawanie ludzi różnych ras, określenie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją, zwyczajów kulturowych

-zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

– szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras

2. NA MOIM PODWÓRKU

Treści programowe:

– uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru, rozmawiania z obcymi ludźmi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

-bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw

3. NADCHODZĄ WAKACJE

Treści programowe:

-poznanie regionów Polski atrakcyjnych, wypoczynkowych: morze, góry, jeziora, zabytkowe miasta

-poznanie środków transportu- czym można pojechać na wakacje

– poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- nie oddalać się od rodziców w miejscach publicznych, itp.

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwiązywanie krzyżówek i rebusów

-analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów

-rozwiązywanie zadań tekstowych

-kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji