Plan Pracy

LUTY- TEMATY KOMPLEKSOWE

1. NA GURALSKĄ NUTĘ

Treści programowe:

– wyrabianie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznanie pięknych regionów Polski

– zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Podhala- muzyka, gwara, stroje, zwyczaje

-poznanie środowiska naturalnego w Tatrach- roślinność, zwierzęta

2. NIE JESTEM SAM, WIELU KOLEGÓW MAM

Treści programowe:

– kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego uczenia się dzieci i dorosłych

– wdrażanie do szanowania własności swojej i cudzej

-rozbudzanie empatii na podstawie utworów literackich

-uświadomienie dziecku jego prawa do wyrażania swoich myśli i uczuć

-rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji( ograniczone zaufanie) i kształtowanie właściwych zachowań w takich sytuacjach

3. W KARNAWALE NAJLEPSZE SĄ BALE

Treści programowe:

-kształtowanie umiejętności zespołowego działania

-rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyczne i precyzyjne wykonanie prac plastycznych

-wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się na balu

-kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności tanecznych

4. NA BIEGUNACH ZIEMI

Treści programowe:

-zapoznanie z globusem, poznanie warunków życia na biegunie północnym, określenie różnic w sposobie życia na biegunie północnym i w Polsce, poszerzenie wiadomości na temat zwyczajów i życia Eskimosów dawniej oraz obecnie

-zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat bieguna południowego, przybliżenie dzieciom zwyczajów i środowiska życia pingwinów i innych zwierząt polarnych

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-zapoznanie z zapisem graficznym liter „W, w”, „Z, z”, „P, p”, „G, g”

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwiązywanie krzyżówek i rebusów

-analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów , stosowanie znaków: „+”, „-„, „=”

-porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków: <,>

-doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji